Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Sex undergrupper av prediabetes

För något år sedan föreslog forskare från Lunds Universitets Diabetescenter en ny kategorisering av diabetessjukdomarna i fem olika typer. Motivet var att den gamla uppdelningens i typ 1 och typ 2 är alltför förenklad, att den inte säger mycket om hur sjukdomen kommer att utvecklas hos den enskilde diabetikern.
Nu har tyska forskare gjort motsvarande och definierat förstadier till typ 2 diabetes, så kallad prediabetes i sex olika undergrupper av. Enligt dem gör indelningen det lättare att identifiera vilka som riskerar att senare drabbas av allvarliga komplikationer.

Diabetesvården går mot en allt mer individualiserad behandling. Sjukdomen hos en patient är inte densamma som hos en annan. De nya föreslagna indelningarna för diabetes och för prediabetes syftar till att förbättra vården och till att underlätta identifieringen av de patienter där man kan befara att risken för allvarliga komplikationer är stor. Då kan vården och patienten hålla särskild kontroll på riskfaktorerna.

Identifiera de med högst risk
Prediabetes är ett tillstånd där halten av socker (glukos) i blodet, precis som vid typ 2 diabetes, är över det normala men vid prediabetes inte så hög att det klassas som typ 2 diabetes.
Prediabetes, liksom typ 2 diabetes, utvecklas vanligen långsamt och ger inga symtom. Men, inte alla med prediabetes insjuknar i typ 2 diabetes. Många lever i många år med det något förhöjda blodsockret utan att det skadar. Men det är väl känt att många med prediabetes insjuknar i diabetes och snabbt får en allvarlig sjukdom. Därför är det av vikt att tidigt identifiera just de individerna.
”För människor med prediabetes har det inte varit möjligt att förutse om de ska utveckla typ 2 diabetes och riskera att drabbas av allvarliga komplikationer, exempelvis njursvikt eller om de enbart har en ofarlig liten höjning av blodsockret.” säger Hans-Ulrich Häring från universitetet i Tübingen när han i en intervju med Science Daily motiverar den nu publicerade undersökningen.

Ofarlig och farlig prediabetes
Det är ett mycket stort projekt. Under 25 år har forskarna följt 900 personer och landat i att det finns sex olika typer av prediabetes. Var och en av dem går att särskilja genom att mäta olika metabola markörer, exempelvis blodsockernivåer, insulinverkan, kroppsfettets fördelning, mängden fett i levern och genetiska riskprofiler. Studien är publicerad i Nature Medicine.
Till exempel fann forskarna att tre av de sex klustren, ett, två och fyra, är de friskaste inom gruppen prediabetes. Kluster fyra, till exempel, innebär övervikt men i övrigt i är de individerna i stort sett friska.
Kluster tre, fem och sex kopplas till den högsta risken att utveckla typ 2 diabetes och dess följdsjukdomar. I kluster tre hamnade de som de lägsta nivåer av insulin i blodet.
När de tyska forskarna jämförde sina resultat med en tidigare brittisk undersökning, Whitehall II, där 10 000 personer hade följts i 20 år, fann de att de båda studierna i stort hade iakttagit samma mönster vilket bekräftade att prediabets kan indelas i olika undergrupper.
Martin Hrabě de Angelis från det tyska Diabetes Researchinstitutet säger att den nu publicerade kartläggningen är viktig.
”Den underlättar målen att utveckla mer precisa metoder för att förebygga prediabets och att göra det i rätt tid.”

Svenska siffror säger att risken att utveckla typ 2 diabetes för en person med prediabetes är tre till tio gånger högre jämfört med de som har normala blodsockervärden.
Prediabetes är mycket vanligt. Beräkningar visar att cirka tio till femton procent av befolkningen i Sverige lever med förstadiet till typ 2 diabetes.

Länk till en sammanfattning av studien i Nature Medicine
Pathophysiology-based subphenotyping of individuals at elevated risk for type 2 diabetes

Länk till nyhet om den nya klassificeringen av diabetessjukdomarna