Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Magnus Llöndahl

Syrgas förbättrar diabetesfotens sårläkning

Diabetesrelaterade fotsår är en vanlig och allvarlig komplikation till diabetes. Orsaken till fotsår är mångfasetterad och inkluderar bland annat nervskador och försämrad funktion i stora och små blodkärl.

Vid förekomst av högt blodsocker fungerar immunförsvaret sämre och problematiska infektioner är vanligare vid diabetes. Sårläkning försämras vid låg vävnadskoncentration av syrgas, ett tillstånd som är vanligt förekommande då fotsår inte läker hos patienter med diabetes.

Fortfarande för många amputationer

Trots ökad förekomst av sårläkning och minskande antal amputationer, är andelen amputationer och oläkta sår fortfarande för hög, varför behov av nya behandlingsmetoder fortsatt föreligger.

Ännu ej säkert bevisad effekt

Hyperbar syrgasbehandling (HBOT) ökar vävnadskoncentrationen av syrgas och har visats förbättra sårläkning i såväl cell- som djurförsök.
Ett flertal kliniska studier har utvärderat effekten av HBOT på läkning av diabetesrelaterade fotsår. Resultaten av dessa är positiva, men på grund av metodologiska problem saknas ännu "bevis" för att kunna rekommendera HBOT vid behandling av diabetesrelaterade fotsår.

Utvärdera effekten

Cochrane institutet har påpekat vikten av att stora studier med kliniskt meningsfulla uppföljningsparametrar genomförs.
Hyperbaric Oxygen therapy in Diabetic patients with chronic Foot Ulcer (HODFU) studien är en framåtblickande och dubbel-blindad studie (varken patient eller behandlare/utvärderar vet vilken behandling patienten slumpvässigt har tilldelats sin behandling), som utvärderar effekten av 40 HBOT-behandlingar på läkning av kroniska fotsår hos patienter med diabetes.

Bättre läkning

Vid nio- och tolv månaders uppföljningar hade dubbelt så många sår läkt hos de patienter som erhållit HBOT jämfört med de som behandlats med placebo (icke aktiv behandling). Vidare förbättrades HBOT patienternas hälsorelaterade livskvalité. HBOT tolererades väl och förekomsten av biverkningar var låg.

Hör samman med hjärtsjukdom

Studien visar även att vävnadstryck av syrgas i huden är en bättre prognostisk markör för sårläkning efter HBOT jämfört med arm/ankel blodtrycksindex och tåblodtryck (vanliga parametrar vid utredning av nedsatt cirkulation i benen). Studien ådagalägger även att förekomst av kroniskt diabetesrelaterat fotsår är starkt kopplat till försämrad hjärtfunktion. Förebyggande läkemedelsbehandling mot hjärt-kärl sjukdom bör därför övervägas hos alla patienter med diabetes och kronsikt fotsår.

Text: Magnus Löndahl

Magnus Löndahl är specialistläkare på Skånes universitetssjukhus i Lund.i
Hans avhandling, som är skriven på engelska, heter:
Hyperbaric Oxygen Therapy as adjunctive treatment of chronic diabetic foot ulcers

avhandlingar
Magnus Löndahl