Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Maria Elfving

Diabetes och antikroppar vid födelsen

Förekomsten av typ 1 (insulinberoende) diabetes före 15 års ålder har ökat under de senaste åren och barnen är allt yngre vid insjuknandet. Sjukdomen anses vara autoimmun, vilket innebär att kroppens eget immunförsvar angriper de insulinproducerande betacellerna i bukspottkörteln. En ärftlig benägenhet, som framför allt. är kopplad till så kallad vävnadsantigen på cellerna, medför en ökad risk, men är inte tillräcklig för att få sjukdomen.

Händelser under graviditet och förlossning

Allt talar för att omgivningsfaktorer i vår närmiljö, t.ex. virusinfektioner initierar och modifierar sjukdomsprocessen. Ö-cells-antikroppar riktade mot de insulinproducerande betacellerna är ofta mätbara under varierande tid innan sjukdomen debuterar, och anses vara ett tecken på en pågående sjukdomsprocess. Vår grupp har tidigare visat att 17 procent av barn som insjuknar i typ 1 diabetes före 15 års ålder har förekomst av ö-cells-antikroppar vid födseln. Det kan tala för att händelser under graviditet och förlossning kan vara av betydelse för risken att senare insjukna i diabetes.

Sparade prover i biobank

I Malmö finns en biobank med serumprover sparade från de flesta förlossningar vid Universitetssjukhuset MAS i Malmö sedan oktober 1969, ett blodprov från barnets navelsträng och ett från modern. Härifrån har prover hämtats för analyser i de olika studierna. I vissa studier ingår också blodprov från diabetes-insjuknandet. Vi har bl.a. undersökt förekomst av olika ö-cells-antikroppar; ICA, IAA, GAD65Ab och IA-2Ab samt vävnadstyp (HLA-typ) och antikroppar mot virus som tecken på infektion.

Viktiga frågeställningar och resultat

1. Blodgruppsoförenlighet mellan modern och barnet under graviditet och förlossning har i stora studier visat sig ge en ökad risk att insjukna i typ 1 diabetes senare under barndomen. Vi fann att gulsot hos nyfödda orsakad av blodgruppsoförenlighet, men till viss del även gulsot utan blodgruppsoförenlighet, är associerat med ökad förekomst av ö-cells-antikroppar vid födseln i jämförelse med en kontrollgrupp. Detta kan tala för att faktorer under graviditet och förlossning kan ha samband med en immunreaktion mot de insulinproducerande betacellerna. Kanske är detta en förklaring till varför barn med diabetes oftare har haft gulsot orsakad av blodgruppsoförenlighet under nyföddhetsperioden.

2. Antikroppar hos det nyfödda barnet antas huvudsakligen vara överförda från modern, i syfte att skydda barnet mot infektioner under de första levnadsmånaderna, tills det egna immunförsvaret har mognat. Vi undersökte bindningsmönstret hos GAD-antikroppen hos barn som senare insjuknat i diabetes, dels i blodprover från modern och barnet vid födseln (låga bindningsnivåer), dels i ett blodprov från diabetes-insjuknandet. Modern och barnet hade inte samma bindnings¬mönster vid födseln, vilket kan tala för att fostret kan producera en mindre mängd antikroppar själv. Bindningsmönstret av GAD-antikroppen ändrade sig någon gång mellan födseln och insjuknandet. Vid insjuknandet var bindningsmönstret mer "diabetes-specifikt", vilket kan tala för att t.ex.miljöfaktorer orsakar denna förändring före sjukdomsdebuten.

3. Vi undersökte om det fanns något samband mellan diabetesmarkörer vid födseln och sjukdomsdebuten. Vi fann att barn, som hade färre ö-cells-antikroppar vid diabetes-insjuknandet, i ökad utsträckning hade haft ö-cells-antikroppar vid födseln. Dessa barn insjuknade också senare i diabetes. Kanske modifierar ö-cells-antikroppar vid födseln immunförsvarets utmognad och förklarar varför en del barn saknar dessa antikroppar vid diabetes-insjuknandet, trots att kliniken är typisk för typ 1 diabetes.

4. Till skillnad från barn, har tonåringar och yngre vuxna som insjuknar i typ 1 diabetes mellan 15 och 25 års ålder ingen ökad förekomst av diabetes autoantikroppar vid födseln. Det kan tala för att händelser under graviditet och förlossning sannolikt är av mindre betydelse för risken att insjukna i diabetes efter 15 års ålder.

5. Vår grupp har tidigare visat att infektioner med ett vanligt förekommande virus, s.k. enterovirus, under graviditeten är kopplat till en ökad risk för barnet att insjukna i diabetes före 15 års ålder. Infektion med rubella (röda hund)-virus under graviditeten är också förenat med ökad risk för diabetes hos barnet, men de flesta av dessa barn insjuknade i diabetes först mellan 10 och 30 års ålder. Vi ville undersöka om enterovirus-infektioner under graviditet även medför en risk för barnet att insjukna i diabetes efter 15 års ålder. I blodprover sparade från förlossningen analyserade vi antikroppar mot enterovirus som tecken på en infektion under senare delen av graviditeten. Vi undersökte dels en grupp mödrar vars barn fick diabetes mellan 15 och 25 års ålder, dels en kontrollgrupp. Vi fann en viss ökad förekomst av antikroppar mot enterovirus hos mödrarna till barn som insjuknade i diabetes mellan 15 och 25 års ålder jämfört med en kontrollgrupp. Det fanns en klart högre diabetes-risk för pojkar vars mödrar hade haft en enterovirus-infektion under graviditeten jämfört med pojkar vars mödrar inte hade haft någon enterovirus-infektion. Man kan därför inte helt utesluta att infektioner under fosterlivet kan vara av betydelse hos vissa individer för risken att insjukna i diabetes även senare i livet.

Sammanfattningsvis talar våra resultat för att ö-cells-antikroppar hos det nyfödda barnet och infektioner under graviditeten kan vara av betydelse för risken att senare insjukna i diabetes.

Länk till avhandlingen som har den engelska titeln "Gestatonal Islet Autoimmunity, Infections and Type 1 Diabetes"